۰۲۱-۸۶۰۹۱۹۳۶

توجه

توجه

اگر در لیست شما بازی های زیر باشند نصب بازی با مبلغ ۶۰۰ تومان انجام میشود :

1) Calisto Protocol

3) Resident Evil 4

5) Gotham Knights

7) Dead Space

9) Evil West

2) Saint Row 2022

4) Hogwarts legacy

6) WWE 2023

8) NBA 2023

10) NFS Unbound

توجه

توجه

اگر در لیست شما بازی های زیر باشند نصب بازی با مبلغ ۶۰۰ تومان انجام میشود :

1) Calisto Protocol

3) Resident Evil 4

5) Gotham Knights

7) Dead Space

9) Evil West

2) Saint Row 2022

4) Hogwarts legacy

6) WWE 2023

8) NBA 2023

10) NFS Unbound

برای دانلود لیست بازی به صورت نوشتاری کلیک کنید.